CENNÍK
realitných služieb spoločnosti

Integrity Real, s. r. o.

 

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

Do 29 000.- €

1000.-€

Od 30 000.- do 599 000.- €

3% z kúpnej ceny (minimálne 1 700.- €)

Od 600 000.-  do 1 000 000.- €

2 %  z kúpnej ceny alebo dohodou

Nad 1 000 000.- €

 dohodou

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300.- Eur.

 

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:

NÁKLAD:

BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti

100.- €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

Zabezpečenie Dohody o rezervácii

 100.- € 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť za právne služby)

Konzultácie

15.- €/ za každú začatú polhodinu

 Náhrada nákladov spojená s poskytnutím odborných rád z oblasti realít.

Obhliadky

50.-  / mesačne 

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

Osobná asistencia

 

 15.- / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15.- € / za každú začatú polhodinu.

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabilné »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
  2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 €/km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a inštitúciou, ktorá dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

350.-  

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas, náhrada za odmenu, ktorú sprostredkovateľ uhradil za právne služby).

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

250.- 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas, náhrada za odmenu, ktorú sprostredkovateľ uhradil za právne služby)

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

600.- 

2% z  kúpnej ceny minimálne 600.- €

Vyššie uvedený cenník má odporúčací charakter. Pred zahájením služby bude s každým klientom spísaná písomná objednávka, prípadne zmluva v ktorej bude uvedená cena služby alebo spôsob jej výpočtu a rozsah činností, ktoré cena zahŕňa.